Determination of the stress-deformed state of the grinding circle adjustment pencil

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32347/2410-2547.2023.111.188-197

Keywords:

pencil for straightening an abrasive wheel, two-layer composite, mechanical properties of the material, displacement, stress, load, Erie stress function

Abstract

Using the Ery stress function in a linear formulation, using the methods of the classical theory of elasticity, an algorithm for analytically determining the stress-strain state of the working part of the abrasive wheel straightening tool as a two-layer composite material was developed. The algorithm allows considering arbitrarily distributed normal and tangential loads of the working surface of the abrasive grain of the tool. It considers the mandrel's limitation of deformations of the grain and the material that attaches it to it, the compatibility of the deformation of the grain and the material of its attachment to the mandrel, and their mechanical properties.

Calculations performed according to the obtained algorithm allowed the following to be established. The maximum standard stresses on the working face of the grain exceed the corresponding stresses on the opposite face due to their more uniform distribution. The tangential stresses are almost uniformly distributed along the specified face. The material connecting the grain to the tool mandrel deforms almost uniformly due to its lower modulus of elasticity and smaller thickness than the abrasive grain's modulus of elasticity and thickness. Determining the stress-deformed state of the executive part of the pencil for correcting the working surfaces of grinding wheels for abrasive processing of materials makes it possible to specify the known mechanism of their interaction and increase the efficiency of the technological process of restoring the working surfaces of the tool for abrasive processing of metals.

Taking into account the simultaneous deformation of the abrasive grain and the material that attaches it to the pencil mandrel, determining their stress-strain states using the methods of the classical theory of elasticity allows us to consider the results obtained by the given algorithm as sufficiently reliable within the limits of linear deformation. It is advisable to direct further research to determine the durability of the "abrasive grain-bond" system under variable cyclic loads.

Author Biographies

Ivan Belmas, Dnipro State Technical University

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Mechanical Engineering and Welding Technology

Olena Bilous, Dnipro State Technical University

Candidate of Technical Sciences, Secretary of the Faculty of Mechanical Engineering, Associate Professor of the Department of Mechanical Engineering

Anna Tantsura, Dnipro State Technical University

candidate of technical sciences, associate professor, associate professor of the Department of Mechanical Engineering

Illia Puzyretskyi, Dnipro State Technical University

graduate student of the Department of Mechanical Engineering

Oleksandr Shablia, Dnipro State Technical University

seeker of the second (master's) level of higher education

References

Muzychka D.H. Pidvyshchennia efektyvnosti shlifuvannia tverdykh splaviv spriamovanym obmezhenniam formozminy rizalnoi poverkhni shlifuvalnykh kruhiv (Increasing the efficiency of grinding hard alloys by directional limiting the shape change of the cutting surface of grinding wheels). Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupeniu kandydata tekhnichnykh nauk zi spetsialnosti 05.03.01 – Protsesy mekhanichnoi obrobky, verstaty ta instrumenty [tekst] / D.H. Muzychka. Chernihiv. Chernihivskyi natsionalnyi tekhnolohichnyi universytet 2015, 23 s.

Stepanov M.S., Ivanova L.P., Litovchenko P.I. Teplovyi rezhym shlifuvannia z dodatkovymy promizhnymy pravkamy shlifuvalnoho kruha (Thermal grinding mode with additional intermediate adjustments of the grinding wheel). Zbirnyk naukovykh prats Kh Vseukrainskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu «Protsesy mekhanichnoi obrobky, verstaty ta instrument»,6–9 lystopada 2019 roku. ̶ Zhytomyr : Derzhavnyi universytet «Zhytomyrska politekhnika», 2019. s. 183-185.

Shakhbazov, Ya.O., Shyrokov V.V., Fedorovych V.O. Vstanovlennia tekhnolohichnykh umov pravky shlifuvalnykh kruhiv almaznym instrumentom (Establishing the technological conditions for straightening grinding wheels with a diamond tool). Nadtverdi materialy, 2019, No 4 .s. 76-82.

Sheiko M.M., Maksymenko A.P., Bolohov P.I. Pratsezdatnist pravliachoho instrumentu z protektsiieiu almazno-halvanichnoho pokryttia (Performance of the ruling tool with diamond-galvanic coating protection). Rezanye y ynstrumentы v tekhnolohycheskykh systemakh,2018, vыpusk 88 s.236-244.

Shakhbazov Ya. O., Shyrokov V. V., Shyrokov O. V., Palamar O. O. Tekhnolohichne zabezpechennia protsesu shlifuvannia (Technological support of the grinding process). Polihrafiia i vydavnycha sprava. 2018, № 1 (75). s. 75-81

Lavrinenko V.I., Sheiko M.M., Pashchenko Ye.O., Riabchenko S.V. Vidpratsiuvannia tekhnolohii formoutvorennia vysokoporystykh abrazyvnykh kruhiv yevropeiskoi nomenklatury z monokrystalichnoho korundu pretsyziinym instrumentom z nadtverdykh materialiv dlia turbobuduvannia Ukrainy (Development of the technology of forming highly porous abrasive wheels of the European nomenclature from monocrystalline corundum with a precision tool made of superhard materials for turbo-building in Ukraine). Nauka innov. 2018, 14(5): s. 55—62. doi.org/10.15407/scin14.05.055.

Morochko V.V.Pidvyshchennia efektyvnosti shlifuvannia tsylindrychnykh poverkhon oriientovanym kruhom zapravlenym z riznymy podachamy na robochii ta kalibruvalnii diliankakh (Increasing the efficiency of grinding cylindrical surfaces with an oriented wheel filled with different feeds in the working and calibration areas). Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora filosofii za spetsialnistiu 133 Haluzeve mashynobuduvannia [tekst] / Morochko Volodymyr Viktorovych. m. Chernihiv. Natsionalnyi universytet «Chernihivska politekhnika», 2021, 129 s.

Kalchenko V.V. Naukovi osnovy efektyvnoho shlifuvannia zi skhreshchenymy osiamy abrazyvnoho instrumentu ta obrobliuvanoi detali (Scientific bases of effective grinding with crossed axes of the abrasive tool and the processed part). Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupeniu doktora tekhnichnykh nauk zi spetsialnosti 05.03.01 – Protsesy mekhanichnoi obrobky, verstaty ta instrumenty [tekst] / Kalchenko Volodymyr Vitaliiovych. Kharkiv. Natsionalnyi tekhnichnyi universytet “Kharkivskyi politekhnichnyi instytut” 2006, 27 s.

Fedorovych V. O. Modeliuvannia protsesu almaznoho shlifuvannia metodom kintsevykh elementiv (Modeling of the diamond grinding process using the finite element method):monohrafiia / V.O. Fedorovych,D.O.Fedorenko, D.V.Romashov,Ie.V.Ostroverkh, L.I.Pupan.–Kharkiv:NTU«KhPI»,2023.–257s.

Kalchenko, V. V. Shlifuvannia kryvoliniinykh poverkhon obertannia abrazyvnym instrumentom z kutovoiu oriientatsiieiu na verstatakh z ChPK (Grinding curved rotation surfaces with an abrasive tool with angular orientation on machines with NPC)/ V. V. Kalchenko, A. V. Rudyk // Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. – 2002. – Vyp. 15. – S. 69-74.

Levkivskyi D.V. Vyznachennia napruzheno-deformovanoho stanu plastyny metodom priamykh z vykorystanniam riadiv Fur`ie (Determination of the stress-strain state of the plate by the method of straight lines using Fourier series). Opir materialiv ta teoriia sporud. KNUBA. 2013. №91. s. 174-180.

Belmas I.V., Bilous O.I., Tantsura H.I. Vyznachennia napruzheno-deformovanoho stanu bahatosharovoho kompozytu Opir materialiv ta teoriia sporud (Determination of the stress-deformed state of the grinding circle adjustment pencil). KNUBA. 2022, № 109 s.426 – 440. DOI : 10.32347/2410-2547.2022.109.426-440.

Published

2023-11-24

Issue

Section

Статті