Didactic aspects of the transformation of clip thinking in the context of teaching of construction mechanics

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32347/2410-2547.2023.111.3-12

Keywords:

educational process, construction mechanics, professional competence, thinking, educational tools, digital technologies, transformation of clip thinking of students of higher education

Abstract

The relevance of the problem of transforming the clip-based thinking of higher education students in the conditions of teaching construction mechanics and its solution taking into account the didactic capabilities of educational and digital technologies is undeniable in view of the dynamics of the growth of the volume of educational information, which requires the subjects of the educational process to flexibly adapt scientific approaches, teaching technologies , ways of thinking to modern educational needs. It was determined that clip thinking, which is characterized by speed and superficial consideration of information, lack of attention and its concentration, fragmentation and mosaicism of the world picture, loss of desire for knowledge, reduced need and ability for productive activity, can be both an advantage and a disadvantage in the conditions of digital era, modern system requirements for the training of professionals with a formed system of value orientations, innovative thinking, a culture of cognitive activity. It was established that the essence of the transformation of clip thinking of higher education students in the context of teaching construction mechanics is the integration of educational innovations with the aim of improving the quality of learning and teaching, developing students' critical thinking, and changes in the ways of perceiving and processing information. It was found that didactic mechanisms for the transformation of clip thinking - effective use of data analytics, interactive educational platforms, data visualization, joint platforms and exchange of opinions, automation of processes for data collection and processing, stimulation of critical thinking - contribute to the balanced use of educational tools to improve the perception of information , the development of cognitive competence and contribute to the creation of an educational environment that meets the needs of today. It was concluded that the properties of "clip thinking" can be transformed under the condition of the appropriate construction of the organization of the study of construction mechanics in the direction of the logical presentation of educational material; compliance of training with practical goals; implementation of learning technologies aimed at educational interaction; ensuring an individual approach to the organization of students' educational and cognitive activities.

Author Biographies

Denys Chernyshev, Kyiv National University of Construction and Architecture

doctor of technical sciences, professor, first vice-rector of the Kyiv National University of Construction and Architecture

Kostiantyn Pochka, Kyiv National University of Construction and Architecture

doctor of technical sciences, professor, head of the department of professional education of the Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture

Halyna Korchova, Kyiv National University of Construction and Architecture

associate professor of the department of professional education of the Kyiv National University of Construction and Architecture

Yurii Krasylnyk, Kyiv National University of Construction and Architecture

associate professor of the department of professional education of the Kyiv National University of Construction and Architecture

Mykola Rudenko, Kyiv National University of Construction and Architecture

associate professor of the department of professional education of the Kyiv National University of Construction and Architecture

References

Aldrich C. «Clark Aldrichs six criteria of an educational simulation». [Online]. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.e-learningguru.com/wpapers/sixcriteria.pdf.

Bakhtina H. P. Matematyka yak «shcheplennia» proty «klipovosti» – Rezhym dostupu : informatsii ta «kolazhu» suchasnoho myslennia [Tekst] I H. P. Bakhtina // Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. - Luhansk: Derzhavnyi zaklad «Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka». - Alma-mater. - 2010.-№ 1(188) sichen. - S. 144-155. - (Seriia: Ped. Nauky).

Carr Nicholas. Is Google making us stupid?/Nicholas Carr// The Atlantic. – July/August 2008. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868/

Chaplak Ya.V., Chuiko H.V. Klipova khaotychnist yak manipuliatyvna tekhnolohiia sotsialno-psykholohichnoho vplyvu v kiberprostori / Psychological journal. - No 3 (13) 2018. - S. 21-40 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/268/182.

De la Flor López, S., Ferrando, F. & Fabregat-Sanjuan, A. Learning/training video clips: an efficient tool for improving learning outcomes in Mechanical Engineering. Int J Educ Technol High Educ 13, 6 (2016). [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://doi.org/10.1186/s41239-016-0011-4.

Hych H.M. "Klipove" myslennia molodi: druh chy voroh navchannia? / H. M. Hych // Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu “Kyievo-Mohylianska akademiia”]. Seriia: Pedahohika. - 2016. - T. 269, Vyp. 257. - S. 38-42. - Rezhym dostupu: https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2016/269-257-5.pdf.

Hlushko O.Z. Bazovi terminy z problemy transformatsii v osviti: pohliady vitchyznianykh vchenykh / O.Z, Hlushko [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://lib.iitta.gov.ua/708648/1/stattia.pdf.

Intelektualnyi rozvytok dor oslykh u virtualnomu osvitnomu prostori: monohrafiia [Elektronnyi resurs] / M. L. Smulson, Yu. M. Lototska, M. M. Nazar, P. P. Ditiuk, I. H. Kovalenko-Kobylianska [ta in.]; za red. M. L. Smulson. – K.: Pedahohichna dumka, 2015. – 221 s. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://lib.iitta.gov.ua/10064/

Kartashova L. A., Boichenko O. A., Sheremet T. I. Tekhnolohii ta pryntsypy dystantsiinoho navchannia: formuvannia tsyfrovykh kompetentnostei pedahoha-tiutora. – K., 2020. – 77 s.

Kornilov O. Deiaki aspekty emotsiino–estetychnoho zabarvlennia vykladannia tekhnichnoi dystsypliny. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/periodic/visnyk/ 18/08_kornilov.pdf.

Kornuta, O., Pryhorovska, T., & Potiomkina, N. (2017). Clip thinking and clip perception: teaching methods aspect. Elektronne naukove fakhove vydannia “Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu”, (3), 75-79. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/ article/ view/71.

Korchova H. Klipove myslennia yak naukovo-metodychna problema u profesiinii osviti // Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho. – Kremenchuk: KrNU, 2022. – Vypusk 1. – S. 49‒54.

Krasylnyk Yu. Rozvytok umin vizualizatsii navchalnoi informatsii maibutnikh pedahohiv profesiinoi osvity // Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho. – Kremenchuk: KrNU, 2022. – Vypusk 1. – S. 55‒60.

Litvinova M. B. Metodychna systema adaptyvnoho navchannia fizyky u zakladakh vyshchoi tekhnichnoi osvity: dys…. d-ra ped. nauk: 13.00.02. Tsentralno-ukrainskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet im. V. Vynnychenka. ‒ Kropyvnytskyi, 2018. ‒ 517 s.

Liusy Dzho Palladyno. Maksymalnaia kontsentratsyia. Kak sokhranyt эffektyvnost v эpokhu klypovoho mыshlenyia. M.: Mann, Yvanov y Ferber, 2017. - 272 s. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://loveread.ec/read_book.php?id=45659&p=1

MOODLE [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http:www.moodle.org

Oleksandr Yu. Burov, Svitlana G. Lytvynova, Olga P. Pinchuk. Synthetic educational environment – a footpace to new education [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1831

Panina, O. P. Metodychni osoblyvosti nadannia navchalnoho materialu z fizyky kursantam morskykh VNZ z urakhuvanniam spetsyfiky kohnityvnoho spryiniattia i vplyvu informatsiino-komunikatyvnykh chynnykiv / O. P. Panina // Naukovi zapysky. Seriia : Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnlolohichnoi osvity. – Kropyvnytskyi : Vyd-vo KDPU, 2016. – Ch. 3. - S. 78-83.

Pobirchenko N. A. Transformatsiia psykholohichnykh protsesiv v osvitolohii / N. A. Pobirchenko [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://elibrary.kubg.edu.ua/2823/1/N_Pobirchenko_NPOTP_III-IV_IS.pdf

Pyroh H. Osoblyvosti smyslozhyttievykh oriientatsii korystuvachiv sotsialnykh merezh rannoho dorosloho viku / H. Pyroh, O. Melnyk // «Prykladni aspekty psykholohii osobystisnoho zrostannia» : II zbirnyk naukovykh prats. – Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU imeni Ivana Franka, 2017. – S. 40-45.

Rosen L. Me, My Space, and I: Parenting the Nex Generation. New York, 2007. - 258 p.

Savchenko V. B., Svirhun O. A. Vykorystannia tsyfrovykh tekhnolohii pry provedenni laboratornykh robit z dystsypliny «Opir materialiv» v umovakh dystantsiinoho navchannia. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/791/1/UYAPFTSP_2021-33-35.pdf.

Solona Iu. Rozroblennia pidkhodiv shchodo transformatsii «klipovoho» myslennia maibutnikh uchyteliv biolohii sposobamy orhanizatsii navchalno-doslidnytskoi diialnosti u fakhovii pidhotovtsi. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/13/part_1/36.pdf.

Toffler A. Future Shock. New York: Bantam Books, 1971. - 430 p.

Udovytska T. A. «Klipove myslennia» molodi: osoblyvosti proiavu v protsesi navchannia (do postanovky problemy) [Tekst] / T. A. Udovytska // Vyshcha osvita Ukrainy: teoret. ta nauk.-metod. chasopys. - K., 2013. - Tom VIII (50). - S. 407-416.

Chernyshev D. O., Maksymiuk Yu. V., Krasylnyk Yu. S., Korchova H. L., Rudenko M. V. Peculiarities of technique of teaching technical disciplines in the institution of higher education of the building profile. Strength of materials and theory of structure, 2022, Vol. 108, P. 35‒62. – Режим доступу: URL: http://omtc.knuba.edu.ua/issue/view/15499.

Downloads

Published

2023-11-24

Issue

Section

Статті