Investigation of labour intensity and duration of the assembly processes of structural covering blocks

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32347/2410-2547.2023.110.393-403

Keywords:

labour intensity of the process, time rationing, standard time, structural block of the coating, technological process, lifting and collecting module

Abstract

The article considers an approach to determining the labor-intensiveness and duration of consolidation processes during the installation of structural blocks of the covering, which is caused by atypical structural and technological solutions. The relevance of this work is the need for a qualitative analysis of methods for calculating the labor intensity and duration of technological processes when justifying and making decisions regarding the organization and mechanization of assembly processes.

Modern technologies of installation of structural blocks of coatings are analyzed. The analysis of labor costs was carried out for the option of using load-lifting assembly modules to reduce the specific share of the use of heavy crane equipment at the construction site. In comparison, the method of installing a structural coating using heavy crane equipment and load-lifting assembly modules is considered.

To ensure the principle of comparison of options, the processes of column installation, stand installation, block consolidation, block installation, and installation and movement of a crane or assembly lifting and gathering modules are included in the consideration. All calculations were performed in tabular form according to the formula of the integer normalization method. Based on the results of the study, all the components of the labor intensity and duration of the processes were determined, on the basis of which the schedules of the consolidation and installation of the SBP blocks were built.

Author Biographies

Hennadiy Tonkacheiev, Kyiv National University of Construction and Architecture

doctor of technical sciences, professor of the department of construction technologies, vice-rector for educational and methodological work

Volodymyr Rashkivskyi, Kyiv National University of Construction and Architecture

candidate of technical sciences, associate professor, head of the Department of Construction Machinery

Iryna Rudnieva, Kyiv National University of Construction and Architecture

candidate of technical sciences, associate professor of the department of resistance of materials

Iryna Dubovyk, Kyiv National University of Construction and Architecture

leading engineer of the Department of Construction Machinery

References

Tekhnolohiia montazhu budivelnykh konstruktsii: navch. posibnyk (Technology of installation of building structures: teaching. Manual)/ V.K. Chernenko, O.F. Osypov, H.M. Tonkacheiev, Ye.H. Romanushko ta in.; za red. V.K. Chernenka. – K. : Horobets H.S., 2010. – 372 s

Sobko Yu.T. Analiz strukturnykh pokryttiv ta metodiv montazhu (Selection of factors affecting the labor-intensiveness of the process of installation of structural plates covering single-story buildings) / Yu.T. Sobko // Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. – 2014. Tom 3, vyp. 2. – S.100-103.

Tonkacheev H.N. Funktsyonalno-modulnaia systema formyrovanyia komplektov stroytelnoi osnastky: Monohrafyia (Functional-modular system for the formation of sets of construction equipment: Monograph).-Kyev, 2012 .-158 s.

Pelevin L.Ie., Rashkivskyi V.P. Strukturnyi syntez hidro- ta pnevmosystem. Navchalnyi posibnyk (Structural synthesis of hydraulic and pneumatic systems).– K: KNUBA, 2011. – 80 s.

Abrashkevych Yu.D., Pelevin L.Ie., Rashkivskyi V.P. Obladnannia dlia montazhnykh robit: Pidruchnyk (Equipment for assembly work: Textbook). – K.:- KNUBA, 2015. – 320 s.

Tonkacheiev H., Rashkivskyi V., Lepska L., Sharapa S. & Sobko Yu. (2022). Prerequisites for the creation of lifting and collecting technological module for the installation of structural blocks of the coating. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Special issue No.12/01/XXVII. The Czech Republic. 204–206. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120127/papers/J_05.pdf

Balova E.F. Normyrovanye truda rabochykh v stroytelstve (Labor standardizationof workers in construction) / E.F. Balova, R.S. Bekerman, N.N. Evtushenko y dr.: pod red. E.F. Balovoi. – M.: Stroiyzdat, 1985. – 440 s.

Tonkacheiev H.M. Nova systema normuvannia vytrat chasu dlia pryiniattia tekhnolohichnykh rishen (New system of time standardization for making technological decisions) / H.M. Tonkacheiev // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: zb. nauk. pr. - K.: KNUBA, 2013. Vyp 50. S. 700-704.

Tonkacheiev H.M. Vyznachennia tryvalosti protsesu montazhu ta demontazhu opalubky za metodom tsilochyslenoho normuvannia (Determination of the duration of the process of installation and dismantling of formwork by the method of integral standardization) / H.M. Tonkacheiev, V.H.Tonkacheiev // Budivelne vyrobnytstvo, NDIBV, 2019. – NDIBV, K.: 2019. №67 - S. 31-36.

Rashkivskyi V.P. Tekhnolohichni osoblyvosti montazhu velykoblokovykh pokryttiv metodom vertykalnoho vyshtovkhuvannia : tezy naukovoi konferentsii molodykh vchenykh, aspirantiv i studentiv (Technological features of the installation of large-block coatings by the vertical extrusion method), Kyiv, 6 – 8 lystopada 2012 r. / V.P. Rashkivskyi, K.V. Chernenko. – K. : KNUBA, 2012. – S. 76.

Pelevin L.Ie., Rashkivskyi V.P. Kursove proektuvannia z hidropryvodu pidiomno-transportnykh, budivelnykh, dorozhnikh, melioratyvnykh ta lisotekhnichnykh mashyn (Course design for the hydraulic drive of hoisting and transport, construction, road, reclamation and forestry machines). Navchalnyi posibnyk, K., Feniks, 2015, 105 s

Prystrii dlia montazhu pokryttia sporudy: pat. № 76242 Ukraina, MPK E 04G 21/14, V66F 7/00 (Device for mounting the coating of the structure: Pat. №76242 Ukraine)/ K.V. Chernenko, V.P. Rashkivskyi [zaiavnyk]. – № u 2012 07686 ; zaiavl. 22.06.2012 ; opubl. 25.12.12. Biul. № 24.

Rudnieva I.M. Mekhanizmy vprovadzhennia lean – tekhnolohii, yak innovatsiinoho pidkhodu pry modeliuvanni struktury vyznachennia normy chasu na vykonannia budivelnykh protsesiv (Mechanisms for implementing Lean - technologies as an innovative approach in modeling the structure of the standard time determining for construction processes implementation) / I.M. Rudnieva // Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn. – 2021. – № 47. – S. 26-36. (ukr)

Rudnieva I.M. BIM, yak osnovnyi instrument vprovadzhennia lean–tekhnolohii pid chas budivnytstva abo rekonstruktsii (BIM as the main tool for implementing Lean-technologies during construction or reconstruction). Mizhnarodnyi naukovo-tekhnichnyi forum “Arkhitektura ta Budivnytstvo: novi tendentsii i tekhnolohii. Teoriia ta praktyka” 26 zhovtnia 2021 r., c.315-316. http://www.knuba.edu.ua/?page_id=66741

I.N. Priadko, I.N. Rudnieva,Y. Ribakov, H. Bartolo. A new approach to the design of suspension roof systems. «Strength of Materials and Theory of Structures». Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-техн. Збірник. – Вип. 104, – Київ, КНУБА, 2020. – C. 191-220.

Downloads

Published

2023-06-26

Issue

Section

Статті