Development of mathematical models of process of change of the technical condition of samples of building technique is during realization of strategy of technical exploitation according to condition

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32347/2410-2547.2023.110.375-392

Keywords:

Group Method of Data Handling, construction machinery, operation on a technical condition

Abstract

In the article the brought procedure over of development of mathematical model of process of change of the technical state of standards of building technique during exploitation according to the technical condition. The brought procedure over is base on the use of method of the group taking into account of arguments and takes into account possibility of using as these initial estimations of indexes of faultlessness, operating supervisions got on non steady-precise results. The brought procedure over allows more fully to take into account the specific features of the use of samples of the special technique.

Author Biographies

Pavlo Openko, The National Defense University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky

candidate of technical sciences, senior researcher, doctoral student of the Department of Air Force Logistics, Institute of Aviation and Air Defense

Vasyl' Bychenkov, The National Defense University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky

Doctor of Technical Sciences, senior researcher, deputy head of the Center for Military and Strategic Studies

Vasyl' Polischuk, The National Defense University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky

candidate of military sciences, senior lecturer of the Department of Air Force Logistics, Institute of Aviation and Air Defense

Mykola Pidhorodetskyi, The National Defense University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky

Candidate of Military Sciences, Deputy Head of the Department of Operational and Combat Support of the Institute of Troops (Forces) and Information Technologies

Anatoliy Salii, The National Defense University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky

candidate of military sciences, associate professor, head of the Institute of Aviation and Air Defense

Oleksandr Salii, The National Defense University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky

Candidate of Military Sciences, Associate Professor of the Department of Operational and Combat Support of the Institute of Troop (Force) Support and Information Technologies

References

REFERENCES

Gaskarov D.V. Prognozirovaniye tekhnicheskogo sostoyaniya i nadezhnosti radioelektronnoy apparatury. (Forecasting the technical condition and reliability of radio electronic equipment.) / D.V. Gaskarov, T.A. Golinkevich, A.V. Mozgalevsky. – M.: Sov. radio, 1974. – 224 s.

GOST 27.302-86. Nadezhnost v tekhnike. Metody opredeleniya dopuskayemogo otkloneniya parametra tekhnicheskogo sostoyaniya i prognozirovaniya ostatochnogo resursa sostavnykh chastey agregatov mashin. (Reliability in technology. Methods for determining the permissible deviation of the parameter of the technical condition and predicting the residual life of the components of machine units.) – M.: Izdatelstvo standartov, 1987. – 20 s.

Nadezhnost i effektivnost v tekhnike: Spravochnik. V 10 t. (Reliability and efficiency in engineering: a Handbook. In 10 volumes )/ [Red. sovet: V.S. Avduyevsky (pred.) i dr.] – M.: Mashinostroyeniye, 1989. – T.6: Eksperimentalnaya otrabotka i ispytaniya. – 376 s.

RD 50-490-84. Metodicheskiye ukazaniya. Tekhnicheskaya diagnostika. Prognozirovaniye ostatochnogo resursa mashin i detaley po kosvennym parametram. (Methodical instructions. Technical diagnostics. Forecasting the residual life of machines and parts by indirect parameters.) – M.: Izdatelstvo standartov, 1985. – 19 s.

Sadykhov G.S. Pokazateli ostatochnogo resursa i ego svoystva (Indicators of residual resource and its properties) / G.S. Sadykhov // Izvestiya AN SSSR. Tekhnicheskaya kibernetika. – 1985. – №4. – S.138-143.

Zubarev V.V. Matematicheskiye metody otsenki i prognozirovaniya tekhnicheskikh pokazateley ekspluatatsionnykh svoystv radioelektronnykh sistem. (Mathematical methods for assessing and predicting technical indicators of operational properties of radio electronic systems.) / V.V.Zubarev, A.P. Kovtunenko, L.G. Raskin. – K.: Knizhkove vidavnitstvo NAU, 2005. – 184 s.

Raskin L.G. Zadacha otsenki i prognozirovaniya pokazateley tekhnicheskogo sostoyaniya s uchetom uslovy ekspluatatsii (The task of assessing and predicting indicators of the technical condition, taking into account the operating conditions) / L.G. Raskin, I.O. Kirichenko. // Metody resheniya zadach ekspluatatsii i remonta radioelektronnoy apparatury. – Kharkov: VIRTA PVO, 1977. – S.32 – 36.

Ivakhnenko A.G. Pomekhoustoychivost modelirovaniya. (Noise immunity simulation.) / A.G. Ivakhnenko, V.S. Stepashko. – Kiyev: Nauk. dumka, 1985. – 216 s.

Ivakhnenko A.G. Modelirovaniye slozhnykh sistem po eksperimentalnym dannym.( Modeling of complex systems based on experimental data.) / A.G. Ivakhnenko, Yu.P. Yurachkovsky.– M.: Radio i svyaz, 1987. – 120 s.

Ivakhnenko A.G. Samoorganizatsiya prognoziruyushchikh modeley. (Self-organization of predictive models.) / A.G. Ivakhnenko, Y.A. Myuller. – Kiyev: Tekhnika, 1985. – 221 s.

Ivakhnenko A.G. Heuristic Self– organization in Problems of Engineering Cybernetics. Pergamon PRESS / Ivakhnenko A.G. // Journal Automatica. – 1970.– №6.– P. 207–219.

Ivakhnenko A.G. Polynomial Theory of Complex Systems / Ivakhnenko A.G. // J. of IEEE Transactions on systems man and cybernetics. – 1971.– №4. – P. 364–378.

Madala H.R. Inductive Learning Algorithms for Complex Systems Modeling . / H.R. Madala, A.G. Ivakhnenko. – Boca Raton: CRC Press Inc., 1994. – 384 p.

Ivakhnenko A.G. Metod gruppovogo ucheta argumentov - konkurent metoda stokhasticheskoy approksimatsii (Method of group accounting of arguments - a competitor of the method of stochastic approximation)/ Ivakhnenko A.G. // Avtomatika. – 1968.– №3.– S. 58–72.

Ivakhnenko N.O. Kombіnatornі algoritmi MGVA, v yakikh ekzamenu na regulyarnіst pіddіyutsya yak „simetrichnі”, tak і „nesimetrichnі” polіnomi (Combinatorial algorithms of MGVA, in such an exam for regularity, are considered as "symmetric", so "non-symmetric" polynomials) / N.O.Ivakhnenko, M.Z. Kvasko // Avtomatika. – 1972.– №5.– S. 42–48.

Stepashko V.S. Kombinatorny algoritm MGUA dlya strukturnoy identifikatsii obyektov upravleniya s primeneniyem razlichnykh kriteriyev selektsii (Combinatorial GMDH algorithm for structural identification of control objects using various selection criteria) / Stepashko V.S. // K. : RFAP, 1977. – S. 14.

Stepashko V.S. Kombinatorny algoritm MGUA s optimalnoy skhemoy perebora modeley (Combinatorial GMDH algorithm with an optimal model enumeration scheme) / Stepashko V.S. // Avtomatika. – 1981. – №3.– S. 31–36.

Ivakhnenko G.A. Primeneniye prognoziruyushchikh algoritmov MGUA dlya resheniya marketingovikh zadach (Application of GMDH predictive algorithms for solving marketing problems) / Ivakhnenko G.A. // Problemy upravleniya i informatiki. – 2008. – №2.– S. 140–152.

Spravochnik po tipovym programmam modelirovaniya (Handbook of typical modeling programs)/ A.G. Ivakhnenko, Yu.V. Koppa, V.S. Stepashko i dr. Pod red. A.G. Ivakhnenko. – Kiyev: Tekhnika, 1980. – 184 s.

Vuchkov I. Prikladnoy lineyny regressionny analiz. (Applied linear regression analysis.) / I. Vuchkov, L. Boyadzhiyeva, Ye. Solakov. – M.: Finansy i statistika, 1987. – 239 s.

Demidenko Ye.Z. Lineynaya i nelineynaya regressii. (Linear and non-linear regression.) / Demidenko Ye.Z. – M.: Finansy i statistika, 1981. – 302 s.

Ivakhnenko A.G. Induktivny metod samoorganizatsii modeley slozhnykh sistem. (Inductive method of self-organization of models of complex systems.) / Ivakhnenko A.G. – Kiyev: Nauk. dumka, 1982. – 296 s.

Downloads

Published

2023-06-26

Issue

Section

Статті