Optimal design of shell constructions taking into account the evolution of corrosion damage

Authors

  • Anatolii Dzyuba Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6331-7783
  • Oleksandr Dzyuba Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine
  • Larysa Levitina Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/2410-2547.2022.108.17-34

Keywords:

modeling of corrosion damage evolution, shells, strength, aggressive environment, optimal design

Abstract

An algorithm for computer modeling of the evolution of corrosion wear of the surface material of shell elements in the conditions of joint action of mechanical external loads and the impact of aggressive environments has been developed.

A mathematical model of deformation of shells of rotation with variable as a result of corrosion of external and internal components of wall thickness is constructed.

The proposed algorithm allows to trace in time the process of corrosion degradation of the surface material of the shells in accordance with arbitrary (existing) mathematical models of corrosion from the initial moment of time to complete destruction due to corrosion loss of material.

An original algorithm for selecting the optimal parameters of the rotation shells and the study of their durability taking into account the corrosion degradation of the surface material has been developed.The essence of the algorithm is to optimize the design parameters at the end of its durability, further reverse bilateral build-up of the "sacrificial" layer of material and rational refinement of the project according to technological requirements.

The solution of the problem of weight optimization of the shell under conditions of asymmetric bilateral non-uniformto the surface material, as a result of corrosion damage, is carried out using the necessary conditions of optimality in the form of the principle of maximum L. S. Pontryagin with phase constraints.The problem of satisfying technological requirements at the initial moment of time is formulated as the problem of the best quadratic approximation of the obtained continuous controls in the form of optimally variable thickness of the shell wall with a piecewise constant function.

Numerical results of computer modeling of corrosion degradation of surface material and selection of optimal parameters of a cylindrical reservoir for storage of petroleum products under conditions of simultaneous action of force loading and influence of aggressive environment are given.

Author Biographies

Anatolii Dzyuba, Oles Honchar Dnipro National University

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Theoretical and Computer Mechanics

Oleksandr Dzyuba, Oles Honchar Dnipro National University

Category 1 Engineer, Department of Theoretical and Computer Mechanics

Larysa Levitina, Oles Honchar Dnipro National University

Leading Engineer of the Training Laboratory of Theoretical and Computational Mechanics, Department of Theoretical and Computational Mechanics

References

Ovchynnykov Y.H., Mavzovyn V.S. Tendentsyy v optymalnom proektyrovanyy metallycheskykh konstruktsii s uchetom uslovyi ekspluatatsyy. (Trends in the optimal design of metal structures taking into account operating conditions ) // Inzhenerno-stroytelniy vestnyk Prykaspyia: nauchno-tekhnycheskyi zhurnal. Astrakhan: HAOU AO VO «AHASU». – 2020. – № 1(31). – PP. 43-50. (in Russian).

Kablov E.Y., Startsev O.V., Medvedev Y.M. Obzor zarubezhnoho opыta yssledovanyia korrozyy y sredstv zashchyty ot korrozyy. (Review of foreign experience in corrosion research and corrosion protection.) // Avyatsyonnie materyalyi y tekhnolohyy. – 2015. – № 2. – PP. 75-87. (in Russian).

Kablov E.Y., Startsev O.V. Fundamentalnie y prykladnie yssledovanyia korrozyy y starenyia materyalov v klymatycheskykh uslovyiakh (obzor). (Fundamental and applied studies of corrosion and aging of materials in climatic conditions (review).// Avyatsyonnye materyalyi y tekhnolohyy. – 2015. – № 4.– PP. 37-51. . (in Russian).

Zelentsov D.H., Fylatov H.V. Obzor yssledovanyi po prymenenyiu metodov nelyneinoho matematycheskoho prohrammyrovanyia k optymalnomu proektyrovanyiu konstruktsyi, vzaymodeistvuiushchykh s ahressyvnoi sredoi. (Review of research on the application of nonlinear mathematical programming methods to the optimal design of structures that interact with aggressive environments) // Vopr. khymyy y khym. tekhnolohyy. – 2002. № 4. – PP. 108-115. (in Russian).

Petrov V.V., Ovchynnykov Y.H., Shykhov Yu.M. Raschet elementov konstruktsyi, vzaymodeistvuiushchykh s ahressyvnoi sredoi (Calculation of structural elements interacting with aggressive environments. // Saratov. − 1987. – 288 p. (in Russian).

Fridman M.M., Elishakoff I. Design of bars in tension or compression exposed to a corrosive environment. – Ocean Systems Engineering. – 2015. – Vol. 5. – Iss. 3. – P. 218-228.

Fridman M.M. Optimal design of tubular bar structures subject to corrosion // Problem of mashinostroeniya. – Journal of Mechanical Engineering.– 2016. – Vol. 19. – No. 3. – P. 37-42.

Fridman M.M. Optimal Design of Bending Elements in Condition of Corrosion and Material Damage. – Journal of Mechanical Engineering. –2019. – Vol. 22. – No. 3. – P. 63-69.

Hutman E.M. Mekhanokhymyia metallov y zashchyta ot korrozyy (Mechanochemistry of metals and corrosion protection.) // Moskva. − 1981. – 270 pp. (in Russian).

Dzhonson H. Vlyianye sredy na razrushenye vysokoprochnykh materyalov.(Influence of the environment on the destruction of high-strength materials)// Razrushenye. – Moskva, 1976. – Tom 3. – PP. 729-775 (in Russian).

Ovchynnykov Y.H., Potchman Yu.M. Tonkostennye konstruktsyy v uslovyiakh korrozyonnoho yznosa. Raschyot y optymyzatsyia. (Thin-walled structures in conditions of cor¬rosion wear. Calculation and optimization ) // Dnipro: Vyd-vo DDU, 1998. – 192 p. (in Russian).

Dziuba A.P., Vasylenko O.H., Dziuba O.A. Kompiuterne modeliuvannia koro-ziinoho urazhennia kiltsevykh plastyn pry poperechnomu navantazhenni. (Computer simulation of corrosion of annular plates under transverse loading. ) // Problemy obchysliuvalnoi mekhaniky i mitsnosti konstruktsii: zb. nauk. prats.–2012. – Vyp. 20. – PP.162-169. (in Ukrainian)

Fylatov H.V. Optymalnoe proektyrovanye tonkostennykh obolochek, pod.-verzhennykh vlyianyiu ahressyvnoi sredy (Optimal design of thin-walled shells subject to the influence of aggressive environment) // Vopr. khymyy y khym. tekhnolohyy.– 2009. – № 3. – PP. 191-195. (in Russian).

Filatov H.V. Optymalne proektuvannia konstruktsii z obmezhenoiu dovho-vichnistiu (Optimal design of structures with limited durability) // Voprosy khymyy y khymycheskoi tekhnolohyy // Dnipro, 2004. – Vyp. 6. – PP. 123-128 (in Russian).

Dolynskyi V. M. Raschet elementov konstruktsyi, podverzhennykh ravnomernoi korrozyy (Calculation of structural elements subject to uniform corrosion) //. – Issledovanyia po teoryy obolochek. – Kazan, 1976.– Vyp. 7. – PP. 37-42. (in Russian).

Zelentsov D.H., Kazantseva T. S. Obosnovanye vybora matematycheskykh modelei, opysyvaiushchykh protsess korrozyy pod napriazhenyem v metallycheskykh elementakh konstruktsii. (Rationale for the choice of mathematical models describing the stress corrosion process in metallic structural elements ) // Vopr. khymyy y khym. tekhnolohyy. – 2003. – № 2. – PP. 146-148. (in Russian).

Filatov H.V. Matematychne modeliuvannia protsesiv koroziinoho ruinuvannia pid napruzhenniam (Mathematical modeling of the processes of corrosion damage under stress.) // Dnipro, UDKhTU, 2002. – 208 p. (in Russian).

Byderman V.L. Mekhanyka tonkostennykh konstruktsyi (Mechanics of thin-walled structures) // Moskva, Mashynostroenye, 1977. – 488 p. (in Russian).

Hodunov S. K. O chyslennom reshenyy kraevykh zadach dlia system lyneinykh obyknovennykh dyfferentsyalnykh uravnenyi (On the numerical solution of boundary value problems for systems of linear ordinary differential equations) // Uspekhy matemat. nauk. – 1961. – Tom 16, № 3. – PP. 171-174. (in Russian).

Pontriahyn L.S., Boltianskyi V.H., Hamkrelydze R.V., Myshchenko E.V. Matematycheskaia teoryia optymalnykh protsessov (Mathematical theory of optimal processes.) // Moskva, Nauka, 1969. – 384 p. (in Russian).

Dziuba A.P. Metod poslidovnykh nablyzhen rozviazuvannia zadach optymalnoho keruvannia z obmezhenymy fazovymy koordynatamy dlia optymizatsii sylovykh elementiv konstruktsii (Method of successive approximations for solving optimal control problems with bounded phase coordinates for optimization of power elements of structures) // Probl. obchysl. mekhaniky i mitsnosti konsturktsii : sb. nauchn. tr. – Dnipro: Navchalna knyha. – 1999. – Vyp. 5. – PP. 61 – 85. (in Ukrainian)

Malkov V.P., Uhodchykov A.H.. Optymyzatsyia upruhykh system (Optimization of elastic systems) // Moskva, Nauka.– 1981. 288 p. (in Russian).

Downloads

Published

2022-05-30

Issue

Section

Статті